Algemene voorwaarden KleurenPoeder.nl © Copyright

KleurenPoeder.nl is onderdeel van KleurPoeder BV

Mastwijkerdijk 108E, 3417BT Montfoort

BTW: NL 855 1188 91 B01

KVK 631 62 415

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Kleurenpoeder.nl handelend onder de naam www.kleurenpoeder.nl statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 631 62 415.

In deze algemene voorwaarden wordt met “Kleurenpoeder.nl” aangeduid kleurpoeder.nl statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 631 62 415 en worden met “afnemer” aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand komt.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Kleurenpoeder.nl. Uitsluitend door Kleurenpoeder.nl schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Kleurenpoeder.nl niet van toepassing.

1.3. Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene webvoorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – een e-mailbericht wordt begrepen.
De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Kleurenpoeder.nl en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen. Indien er sprake is van een geschil van mening tussen ‘Kleurenpoeder.nl’ en de ‘afnemer’ betreffende de ontvangst van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. de log files van Kleurenpoeder.nl bepalend.

 

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst

2.1. Een aanbod van Kleurenpoeder.nl geschiedt vrijblijvend en kan door Kleurenpoeder.nl worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 kalenderdagen na de kennisneming door Kleurenpoeder.nl van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door Kleurenpoeder.nl verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de afnemer gerichte – algemene – informatie, binden Kleurenpoeder.nl niet.

2.2. Een aanbod van Kleurenpoeder.nl is gedurende 30 kalenderdagen na de verzending daarvan door Kleurenpoeder.nl geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Kleurenpoeder.nl schriftelijk is verlengd.

2.3. Indien een door de afnemer van Kleurenpoeder.nl gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen Kleurenpoeder.nl en de afnemer heeft geleid, is de afnemer verplicht de door Kleurenpoeder.nl in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten aan Kleurenpoeder.nl te vergoeden.

2.4. Indien door Kleurenpoeder.nl een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Kleurenpoeder.nl en de afnemer eerst tot stand door de onvoorwaardelijke aanvaarding door de afnemer van het aanbod van Kleurenpoeder.nl of door de uitvoering van een opdracht van de afnemer door Kleurenpoeder.nl.

Uitsluitend het aanbod van Kleurenpoeder.nl respectievelijk de factuur van Kleurenpoeder.nl voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.5. Indien door Kleurenpoeder.nl geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding of de uitvoering van een opdracht van de afnemer door Kleurenpoeder.nl. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Kleurenpoeder.nl respectievelijk de factuur van Kleurenpoeder.nl voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
2.6 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Kleurenpoeder.nl en de afnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.7. Kleurenpoeder.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
2.8. De afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen en/of de afnemer dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de afnemer de overeenkomst – rechtsgeldig – annuleert of ontbindt, is de afnemer verplicht krachtens de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren en aan Kleurenpoeder.nl te vergoeden de door Kleurenpoeder.nl in verband met het doen van het aanbod en het totstandkoming en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten. 2.9. Kleurenpoeder.nl heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:

a. de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;

b. een tot het verlenen van – voorlopige – surséance van betaling aan de afnemer strekkend verzoek is ingediend;

c. een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;

d. ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder Kleurenpoeder.nl is gelegd;

e. een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is tot stand gekomen;

f. een of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn overgedragen;

g. de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan een of meer anderen is overgedragen.

Kleurenpoeder.nl is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor in dit artikel 2.9. bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd. 2.10 De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

2.11. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Kleurenpoeder.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Kleurenpoeder.nl gefactureerde bedragen is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

 

Artikel 3 – Levering en afname

3.1. De levering van zaken door Kleurenpoeder.nl geschiedt op de plaats van de onderneming van Kleurenpoeder.nl en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. Kleurenpoeder.nl heeft het recht te leveren aantallen in delen te leveren.

3.2. De kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door Kleurenpoeder.nl aan de afnemer te leveren zaken geschied en voor risico van de afnemer, ook indien op vervoer-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld en/of door Kleurenpoeder.nl en/of een hulppersoon van Kleurenpoeder.nl verricht.

3.3. Levering van zaken door Kleurenpoeder.nl geschiedt na betaling door de afnemer van de voor – levering van – die zaken verschuldigde bedragen.

3.4. Door Kleurenpoeder.nl kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan Kleurenpoeder.nl bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Kleurenpoeder.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen. Kleurenpoeder.nl is door uitsluitend het overschrijden van een leveringstermijn niet in verzuim en de afnemer kan aan uitsluitend het overschrijden van een door Kleurenpoeder.nl kenbaar gemaakte leveringstermijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Leveringstermijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van Kleurenpoeder.nl ingetreden omstandigheden.

3.5. De afnemer is verplicht te leveren zaken op de overeengekomen leveringstermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van te leveren zaken geen leveringstermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht de te leveren zaken op eerste verzoek van Kleurenpoeder.nl af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 3.5. bedoelde verplichtingen is de afnemer onmiddellijk in verzuim. 3.6. Onverminderd de artikelen 3.2. en 5. zijn door Kleurenpoeder te leveren zaken voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop – een hulppersoon van – de afnemer de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de afnemer om door Kleurenpoeder.nl te leveren zaken af te nemen.

3.7. De afnemer is verplicht de deugdelijkheid van door Kleurenpoeder.nl geleverde zaken bij de (af)levering te controleren en Kleurenpoeder.nl bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door Kleurenpoeder.nl geleverde zaken in kennis te stellen. Door Kleurenpoeder.nl geleverde zaken, die de afnemer of een hulppersoon van de afnemer 7 kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

3.8. Kleurenpoeder.nl is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de afnemer aan Kleurenpoeder.nl geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Kleurenpoeder.nl van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan Kleurenpoeder.nl geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat Kleurenpoeder.nl de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Kleurenpoeder.nl geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door Kleurenpoeder.nl in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Kleurenpoeder.nl te vergoeden.
3.9. Bij orders en leveringen binnen Nederland berekent Kleurenpoeder.nl de volgende tarieven afhankelijk van de keuze van de afnemer. Normale verzending (€ 6,50), levering volgende werkdag vóór 12:00 (€ 18,50) of verzending onder rembours (€ 19,50) aan verzendkosten. Bij een levering buiten Nederland wordt € 9,50 verzendkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4 – Prijs en betaling
4.1. Door Kleurenpoeder.nl op de website kenbaar gemaakte prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. De door www.kleurenpoeder.nl in email contact kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden Kleurenpoeder niet. Aan in een tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

4.2. Kleurenpoeder heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door Kleurenpoeder.nl te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, wisselkoersen en door de overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

4.3. De kosten van uitvoering van na het aanbod van Kleurenpoeder.nl door de afnemer verzochte en door Kleurenpoeder.nl aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene omstandigheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.4. Facturen – waaronder pro forma facturen – van Kleurenpoeder.nl dienen in EUR te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van Kleurenpoeder.nl vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na de verzending door Kleurenpoeder.nl te worden voldaan. 4.5. Indien de afnemer verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer onmiddellijk in verzuim en over de openstaande vergoeding een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door Kleurenpoeder.nl te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet geliquideerde proceskosten – aan Kleurenpoeder.nl verschuldigd. Daarnaast kan er ook, indien nodig, een incasso fee van 15% gerekend worden over het verschuldigde bedrag.

4.6. Kleurenpoeder.nl heeft het recht betalingen van de afnemer – ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

4.7. De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen tegenover Kleurenpoeder.nl op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Kleurenpoeder.nl tegenover de afnemer. De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele met Kleurenpoeder te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

4.8. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover Kleurenpoeder.nl niet volledig of binnen de geldende termijn nakomt, heeft Kleurenpoeder.nl het recht haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

4.9. De afnemer is verplicht op eerste verzoek van Kleurenpoeder.nl de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Kleurenpoeder.nl te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van Kleurenpoeder.nl desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft Kleurenpoeder het recht haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

 

Artikel 5 – Voorbehoud van eigendom en rechten
5.1. Alle door Kleurenpoeder.nl aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Kleurenpoeder.nl, totdat alle door de afnemer krachtens de overeenkomst voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 4.5. verschuldigde vergoedingen, volledig aan Kleurenpoeder.nl zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het hiervoor in dit artikel 5.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde

rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

5.2. Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door Kleurenpoeder.nl steeds aan de afnemer geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan Kleurenpoeder.nl verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 4.5. verschuldigde vergoedingen, volledig aan Kleurenpoeder.nl zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 5.2. bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

 

Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom

6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de

overeenkomst tot stand gebrachte en/of verstrekte voortbrengselen – teksten op de website, foto’s en video’s – berusten uitsluitend bij Kleurenpoeder.nl en/of haar licentiegever(s). De afnemer zal de hiervoor in dit artikel 6.1. bedoelde voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen, wijzigen en zich niet – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De afnemer zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van de hiervoor in dit artikel 6.1. bedoelde voortbrengselen verwijderen of wijzigen.

6.2. Door Kleurenpoeder.nl ten aanzien van de hiervoor in artikel 6.1. bedoelde voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de voortbrengselen in strijd met de rechten van Kleurenpoeder.nl en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De afnemer verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door Kleurenpoeder.nl verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

6.3. De afnemer zal Kleurenpoeder.nl vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Kleurenpoeder.nl door gebruik van door de afnemer verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Kleurenpoeder.nl als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Kleurenpoeder.nl vergoeden.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

7.1. Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Kleurenpoeder.nl zijn beperkt door de artikelen 7.1. tot en met 7.7. De artikelen 7.1. tot en met 7.7. zijn van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van Kleurenpoeder.nl gebaseerde vorderingen.

7.2. Kleurenpoeder.nl is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Kleurenpoeder.nl aan Kleurenpoeder.nl toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Kleurenpoeder.nl toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van – ongeschikte – hulpzaken en tekortkomingen, die voortvloeien uit het anders dan – correct – per post of per email verzenden van verklaringen en gegevens.

7.3. Aansprakelijkheid van Kleurenpoeder kan uitsluitend ontstaan, nadat de afnemer Kleurenpoeder.nl onverwijld na de levering of – bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming – onverwijld na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en Kleurenpoeder.nl gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

7.4. Een verplichting van Kleurenpoeder.nl tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijzen, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Kleurenpoeder.nl is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade –zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd en/of het missen van financieel voordeel – te vergoeden.

7.5. De afnemer zal Kleurenpoeder.nl vrijwaren van vorderingen van derden – zoals werknemers en (andere) hulppersonen – die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens de overeenkomst door Kleurenpoeder.nl geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. De afnemer zal Kleurenpoeder.nl vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de afnemer aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door Kleurenpoeder.nl aan de afnemer geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door Kleurenpoeder.nl geleverde zaken.

7.6. Indien door werknemers en/of (andere) hulppersonen van Kleurenpoeder.nl ten behoeve van de afnemer werkzaamheden buiten een onderneming van Kleurenpoeder.nl en/of met door de afnemer beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de afnemer tegenover die werknemers en (andere) hulppersonen de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de afnemer Kleurenpoeder.nl zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en (andere) hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de afnemer van de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichtingen door de afnemer.

7.7. De afnemer staat er voor in dat door Kleurenpoeder.nl te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht – zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De afnemer zal Kleurenpoeder.nl vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Kleurenpoeder.nl verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking het geldende recht – zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten – worden geschonden.

 

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Indien www.kleurenpoeder.nl door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Kleurenpoeder.nl door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Kleurenpoeder.nl en/of (andere) hulppersonen, productiestoringen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

8.2. Indien Kleurenpoeder.nl door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de afnemer tegenover Kleurenpoeder.nl geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

 

Artikel 9 – Algemeen

9.1. Als rechtsgeldige verklaringen en rechtshandelingen in de schriftelijke vorm kunnen uitsluitend worden beschouwd correct per post en/of per email verzonden verklaringen en rechtshandelingen.

9.2. De afnemer zal Kleurenpoeder.nl op de hoogte houden van de juiste en NAW-gegevens van de afnemer en Kleurenpoeder.nl onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de afnemer.

9.3. Aanbiedingen van en overeenkomsten met Kleurenpoeder.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

Artikel 10 Verhuurvoorwaarden 

10.1 De huur van apparatuur wordt op overeenkomst gesloten. De huurperiode vangt aan op de dag en tijdstip van ondertekening van de huurovereenkomst opgesteld door Kleurenpoeder.nl. De overeenkomst eindigt op het tijdstip van controle en teruggave van de borg, tenzij Kleurenpoeder.nl en afnemer anders zijn overeengekomen. Wanneer de huurtermijn wordt overschreden worden er extra kosten in rekening gebracht. Elke overschreden termijn wordt berekend per uur, afgerond naar boven. Wanneer de huurtermijn met meer dan 2 dagen is overschreden, wordt het totale huurbedrag, inclusief de extra huurprijs, verhoogd met 25%.
Wanneer de apparatuur geheel niet meer wordt teruggebracht – ook in geval van verlies of diefstal – wordt het aankoopbedrag van de apparatuur geheel verhaald op afnemer.

10.2Opzegging van de huurovereenkomst tegen een datum gelegen vóór het einde van de overeengekomen huurperiode, kan slechts geschieden met wederzijds goedvinden en op de eventueel door Kleurenpoeder.nl te stellen voorwaarden.

10.3. Kleurenpoeder.nl heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Kleurenpoeder.nl is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die hieruit kunnen voortvloeien.

10.4. Indien afnemer bij Kleurenpoeder.nl een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van het huren afziet geldt de volgende bepaling.
Indien afnemer de voorgenomen overeenkomst annuleert, in een periode korter dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode, is huurder een percentage van 80% van de huurprijs verschuldigd aan Kleurenpoeder.nl.

10.5. Voor aanvang van de huurovereenkomst, is afnemer verplicht een geldig legitimatiebewijs aan Kleurenpoeder.nl te laten zien.

10.6. De afnemer dient het apparaat zorgvuldig te gebruiken en mag het alleen op de door Kleurenpoeder.nl.nl voorgeschreven wijze en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te bedienen. Ander gebruik, van welke aard dan ook, is niet toegestaan. De afnemer dient het verhuurde bij het einde van de huur in goede staat aan Kleurenpoeder.nl te retourneren. Kosten van reparaties aan het gehuurde komen voor rekening van de afnemer. De spullen dienen schoon te worden terug gebracht. Eventuele schoonmaakkosten worden berekend tegen € 40,00 per uur exclusief BTW.

10.7. Het is afnemer niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, dan wel anderszins in gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming van Kleurenpoeder.nl.

10.8. Vervoer van het verhuurde vindt plaats voor rekening en risico van de afnemer.

10.9. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor afdoende verzekering van het gehuurde.

10.10. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van afnemer indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de afnemer afgesloten verzekering.

10.11. In geval van faillissement, surséance van betaling, een vrijwillige schuldenregeling, executoriaal beslag op eigendommen, overlijden of curatele van de afnemer, is Kleurenpoeder.nl gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en, onverminderd haar overige uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, het verhuurde op kosten van de afnemer in haar bezit te nemen. Indien één van de in de vorige volzin genoemde gevallen zich voordoet, is het uit hoofde van de huurovereenkomst aan Kleurenpoeder.nl toekomende bedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar en is de afnemer terzake in verzuim. Alle kosten die Kleurenpoeder.nl in de in dit artikel genoemde gevallen moet maken om zich in het bezit van het verhuurde te stellen komen ten laste van de afnemer en zijn eveneens zonder enige ingebrekestelling opeisbaar.

10.12. Ingeval van beslaglegging op het apparaat, surséance van betaling of faillissement van de afnemer, dient de afnemer aan Kleurenpoeder.nl onverwijld kopie van het proces-verbaal met eventuele bijlagen dan wel van het vonnis, waarbij de surséance van betaling of het faillissement is uitgesproken, te zenden. Indien door een derde enig recht op het verhuurde wordt gepretendeerd, stelt de klant Kleurenpoeder.nl hiervan onverwijld op behoorlijke wijze op de hoogte.

10.13Identificatienummer en naamplaatjes van Kleurenpoeder.nl en/of met Kleurenpoeder.nl verbonden ondernemingen, welke op het apparaat zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

10.14. Indien afnemer gebruik wenst te maken van het personeel van Kleurenpoeder voor de installatie van de apparatuur en/of werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het gebruiken voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere manifestatie, zijn hieraan kosten verbonden. De kosten hiervoor worden onderling tussen Kleurenpoeder.nl en afnemer opgesteld. De kosten zijn variërend op basis van de duur en grootte van de werkzaamheden.  

10.15. De werknemer van Kleurenpoeder.nl zal de opdrachten van afnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van afnemer uitvoeren.

 

Artikel 11 Gebruikers risico

11.1 De afnemer dient aangekochte producten zorgvuldig te gebruiken en mag het alleen op de door Kleurenpoeder.nl voorgeschreven wijze gebruiken. Ander gebruik, van welke aard dan ook, is niet toegestaan en dient voor risico van de afnemer.